Fakultas Ilmu Olahraga memiliki program Sarjana, Magister dan Doktor


Program Sarjana

1. Jurusan Pendidikan Olahraga

    Pendidikan Olahraga memiliki 1 Program Studi : S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

2. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga

    Pendidikan Kepelatihan Olahraga memiliki 1 Program Studi : S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga

3. Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi

    Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi memiliki 1 Program Studi : S1 Ilmu Keolahragaan


Program Magister

1. S2 Pendidikan Olahraga

2. S2 Ilmu Keolahragaan


Program Doktor

1. S3 Ilmu Keolahragaan